Πολιτική απορρήτου

ΓΙΑΤΊ ΑΥΤΈΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Οι παρούσες πληροφορίες παρέχονται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εθνικούς κανονισμούς που υπαγορεύονται, αντίστοιχα, από τον “Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών” (εφεξής “ΓΚΠΔ”) και το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 196/2003 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις και προσθήκες. ii.

Υπό αυτή την έννοια, η παρούσα σελίδα σκοπεύει να περιγράψει τις μεθόδους επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών που επισκέπτονται την ιστοσελίδα της AOP Gruppo VI.VA. Visione Valore Soc. Coop. Agricola (εφεξής επίσης “υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων” ή “AOP Gruppo VI.VA.”).

ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η AOP Gruppo VI.VA., με έδρα στην Viale della Cooperazione 400 – 47522, Pievesestina di Cesena (FC).

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπευθύνου επεξεργασίας: aopgruppoviva@legalmail.it.

ΜΈΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων λαμβάνει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης, τροποποίησης ή καταστροφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η επεξεργασία πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών ή/και τηλεματικών εργαλείων, με οργανωτικές μεθόδους και λογική που συνδέονται αυστηρά με τους σκοπούς που αναφέρονται. Εκτός από τα υποκείμενα που εμπλέκονται στην οργάνωση του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων (διοικητικά, πωλήσεων, μάρκετινγκ, νομικά, διαχειριστές συστημάτων), σε ορισμένες περιπτώσεις, πρόσβαση στα δεδομένα μπορεί να έχουν και κάποια εξωτερικά υποκείμενα (όπως τρίτοι πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών, πάροχοι φιλοξενίας, εταιρείες πληροφορικής, γραφεία επικοινωνίας κ.λπ.), τα οποία έχουν οριστεί, εάν είναι απαραίτητο, ως εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Ο επικαιροποιημένος κατάλογος των εκτελούντων την επεξεργασία δεδομένων μπορεί πάντα να ζητηθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τον χρήστη εάν συντρέχει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις

ο χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς για την εν λόγω επεξεργασία,
η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης με τον χρήστη και/ή την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων,
η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας,
η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την επιδίωξη του έννομου συμφέροντος του υπεύθυνου επεξεργασίας ή τρίτων.

Ωστόσο, είναι πάντοτε δυνατό να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να διευκρινίσει τη συγκεκριμένη νομική βάση κάθε επεξεργασίας και ιδίως να διευκρινίσει εάν η επεξεργασία βασίζεται στο νόμο, απαιτείται από σύμβαση ή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων.

ΤΎΠΟΙ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΆΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΊ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ

Δεδομένα περιήγησης

Τα συστήματα υπολογιστών και οι διαδικασίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου αποκτούν, κατά την κανονική τους λειτουργία, ορισμένα προσωπικά δεδομένα, η διαβίβαση των οποίων συνεπάγεται τη χρήση των πρωτοκόλλων επικοινωνίας του Διαδικτύου.

Αυτή η κατηγορία δεδομένων περιλαμβάνει τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέων των υπολογιστών και των τερματικών που χρησιμοποιούν οι χρήστες, τις διευθύνσεις URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) των πόρων που ζητούνται, την ώρα της αίτησης, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή της αίτησης στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που λαμβάνεται ως απάντηση, τον αριθμητικό κωδικό που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης που δόθηκε από τον διακομιστή (επιτυχής, σφάλμα κ.λπ.) και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον πληροφορικής του χρήστη.

Τα δεδομένα αυτά, που είναι απαραίτητα για τη χρήση των υπηρεσιών διαδικτύου, υποβάλλονται επίσης σε επεξεργασία προκειμένου να

λήψη στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών (σελίδες με τις περισσότερες επισκέψεις, αριθμός επισκεπτών ανά χρονοθυρίδα ή ανά ημέρα, γεωγραφικές περιοχές προέλευσης κ.λπ.)
τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Δεδομένα που κοινοποιούνται από τον χρήστη

Η προαιρετική, ρητή και εκούσια αποστολή μηνυμάτων στις διευθύνσεις επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων, τα ιδιωτικά μηνύματα που αποστέλλονται από τους χρήστες σε επίσημα προφίλ/σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (όπου προβλέπεται αυτή η δυνατότητα), καθώς και η συμπλήρωση και προώθηση εντύπων που υπάρχουν στους ιστότοπους της AOP Gruppo VI.VA., συνεπάγονται την απόκτηση των δεδομένων επικοινωνίας του αποστολέα, που είναι απαραίτητα για την απάντηση, καθώς και όλων των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στις επικοινωνίες.

Συγκεκριμένες πληροφορίες θα δημοσιεύονται στις σελίδες του δικτυακού τόπου του υπεύθυνου επεξεργασίας που είναι προετοιμασμένες για την παροχή ορισμένων υπηρεσιών.

Cookies και άλλα συστήματα παρακολούθησης

Χρησιμοποιούμε τεχνικά και αναλυτικά cookies για να διασφαλίσουμε την ορθή λειτουργία του ιστότοπου.

Δεν χρησιμοποιούμε cookies για τη δημιουργία προφίλ χρήστη, ούτε άλλες μεθόδους παρακολούθησης.

Η AOP Gruppo VI.VA. μπορεί να χρησιμοποιεί διαφημιστές τρίτων για διαφημίσεις και για τη βελτιστοποίηση της επικοινωνίας που σχετίζεται με το μάρκετινγκ.

Οι διαφημιστές τρίτων χρησιμοποιούν cookies για να εκτιμήσουν την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων και να εξατομικεύσουν το διαφημιστικό περιεχόμενο. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τρίτους διαφημιστές μπορεί να περιλαμβάνουν δεδομένα όπως δεδομένα γεωγραφικού εντοπισμού (που λαμβάνονται από τη διεύθυνση IP σας) ή πληροφορίες επικοινωνίας όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, όταν λαμβάνονται μέσω αυτού του ιστότοπου.

Επιπλέον, οι σελίδες μας χρησιμοποιούν cookies επιδόσεων τρίτου μέρους από το Google Analytics (υπηρεσίες που προσφέρονται από την Google Inc.) για να μπορέσουμε να συλλέξουμε και να εξετάσουμε ανώνυμα τη συμπεριφορά των επισκεπτών κατά τη χρήση του ιστότοπου και να βελτιώσουμε τη χρηστικότητα και την εμπειρία του χρήστη, καθώς και για να προστατεύσουμε τον ιστότοπο από ανεπιθύμητη αλληλογραφία και κατάχρηση.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπο http://www.aopgruppoviva.it/ περιλαμβάνουν: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα, επώνυμο, αριθμό τηλεφώνου, επαρχία, ταχυδρομικό κώδικα, πόλη, διεύθυνση, cookies και δεδομένα χρήσης.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα ζητούμενα δεδομένα είναι προαιρετικά- ωστόσο, εάν ο χρήστης αρνηθεί να τα παράσχει, ενδέχεται να είναι αδύνατο για τον παρόντα δικτυακό τόπο να παράσχει τη ζητούμενη υπηρεσία.

Ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για τα προσωπικά δεδομένα τρίτων που αποκτά, δημοσιεύει ή μοιράζεται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου και εγγυάται ότι έχει το δικαίωμα να τα κοινοποιεί ή να τα διαδίδει, απαλλάσσοντας τον ιδιοκτήτη από κάθε ευθύνη έναντι τρίτων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Επομένως:

τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για σκοπούς που σχετίζονται με την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υπεύθυνου επεξεργασίας και του χρήστη θα διατηρούνται μέχρι την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της εν λόγω σύμβασης,
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για σκοπούς που σχετίζονται με το έννομο συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας θα διατηρούνται έως ότου ικανοποιηθεί το συμφέρον αυτό. Ο χρήστης μπορεί να λάβει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έννομο συμφέρον που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας επικοινωνώντας μαζί του στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται ανωτέρω.

Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του χρήστη, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης. Επιπλέον, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να υποχρεωθεί να διατηρήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε συμμόρφωση με νομική υποχρέωση ή με εντολή αρχής.

Στο τέλος της περιόδου διατήρησης, τα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν. Ως εκ τούτου, μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, το δικαίωμα πρόσβασης, διαγραφής, διόρθωσης και το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων δεν μπορούν πλέον να ασκηθούν.

ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΈΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Τα δεδομένα που συλλέγονται για τους προαναφερόμενους σκοπούς δεν θα διαδίδονται σε καμία περίπτωση στο διαδίκτυο ούτε θα διαβιβάζονται σε τρίτους, με εξαίρεση τυχόν νομικές υποχρεώσεις και τεχνικές απαιτήσεις που σχετίζονται με την παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών.

ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΈΝΩΝ ΜΕΡΏΝ

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, στις προβλεπόμενες περιπτώσεις, πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και τη διόρθωση ή την ακύρωσή τους ή τον περιορισμό της επεξεργασίας που τα αφορά ή να αντιταχθούν στην επεξεργασία (άρθρο 15 και επόμενα του κανονισμού ΕΕ 2016/679).

Το σχετικό αίτημα προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων υποβάλλεται με την αποστολή κατάλληλης ανακοίνωσης στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: aopgruppoviva@legalmail.it.

Τα αιτήματα μπορούν να υποβληθούν δωρεάν και θα διεκπεραιώνονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας το συντομότερο δυνατό, σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός.

ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι που πιστεύουν ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν και πραγματοποιείται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου παραβιάζει τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους εθνικούς κανονισμούς έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στον εγγυητή για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 77 του ίδιου του κανονισμού, ή να προσφύγουν στη δικαιοσύνη (άρθρο 79 του κανονισμού).

ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές στην παρούσα πολιτική απορρήτου ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντας τους χρήστες σε αυτή τη σελίδα.

Εάν οι αλλαγές επηρεάζουν την επεξεργασία της οποίας η νομική βάση είναι η συγκατάθεση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων θα συλλέξει εκ νέου τη συγκατάθεση του χρήστη, εάν είναι απαραίτητο.

COOKIE

Δείτε την πολιτική cookie