Privacybeleid

WAAROM DEZE INFORMATIE

Deze informatie wordt verstrekt in overeenstemming met de Europese Unie en de nationale regelgeving die respectievelijk wordt gedicteerd door de “Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens” (voortaan “GDPR”) en Wetsbesluit nr. 196/2003 en latere wijzigingen en aanvullingen. ii.

In die zin is deze pagina bedoeld om de methoden te beschrijven voor de verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers die de website van AOP Gruppo VI.VA raadplegen. Visione Valore Soc. Coop. Agricola (hierna ook “verantwoordelijke voor de verwerking” of “AOP Gruppo VI.VA.”).

GEGEVENSBEHEERDER

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is AOP Gruppo VI.VA., gevestigd in Viale della Cooperazione 400 – 47522, Pievesestina di Cesena (FC).

E-mailadres van de verantwoordelijke voor de verwerking: aopgruppoviva@legalmail.it.

WIJZEN VAN VERWERKING

De verantwoordelijke voor de verwerking neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang tot en bekendmaking, wijziging of vernietiging van persoonsgegevens te voorkomen.

De verwerking wordt uitgevoerd met behulp van computer- en/of telematicamiddelen, met organisatorische methoden en logica die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de personen die betrokken zijn bij de organisatie van de verantwoordelijke voor de verwerking (administratief, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheerders) kunnen in sommige gevallen ook externe personen (zoals externe technische dienstverleners, hosting providers, IT-bedrijven, communicatiebureaus, enz.

De bijgewerkte lijst van gegevensverwerkers kan altijd worden opgevraagd bij de verantwoordelijke voor de verwerking.

RECHTSGRONDSLAG VOOR VERWERKING

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt persoonsgegevens van de gebruiker indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan

de gebruiker voor een of meer specifieke doeleinden toestemming heeft gegeven voor deze verwerking;
de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker en/of de uitvoering van precontractuele maatregelen;
de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een wettelijke verplichting waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen;
de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke voor de verwerking of van derden.

Het is echter altijd mogelijk de verantwoordelijke voor de verwerking te vragen de concrete rechtsgrondslag van elke verwerking te verduidelijken en met name aan te geven of de verwerking gebaseerd is op de wet, vereist wordt door een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

SOORTEN VERWERKTE GEGEVENS EN DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

Zoekgegevens

De computersystemen en softwareprocedures die voor de werking van deze site worden gebruikt, verwerven tijdens hun normale werking bepaalde persoonsgegevens waarvan de overdracht impliciet voortvloeit uit het gebruik van internetcommunicatieprotocollen.

Deze categorie gegevens omvat de IP-adressen of domeinnamen van de door de gebruikers gebruikte computers en terminals, de URI/URL-adressen (Uniform Resource Identifier/Locator) van de gevraagde bronnen, het tijdstip van de aanvraag, de methode die is gebruikt om de aanvraag bij de server in te dienen, de grootte van het bestand dat als antwoord is verkregen, de numerieke code die de status van het door de server gegeven antwoord aangeeft (geslaagd, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker.

Deze gegevens, noodzakelijk voor het gebruik van webdiensten, worden ook verwerkt om

statistische informatie te verkrijgen over het gebruik van de diensten (meest bezochte pagina’s, aantal bezoekers per tijdstip of per dag, geografische herkomstgebieden, enz.)
het controleren van de goede werking van de aangeboden diensten.
Door de gebruiker meegedeelde gegevens

De optionele, expliciete en vrijwillige verzending van berichten naar de contactadressen van de verantwoordelijke voor de verwerking, privéberichten die door gebruikers naar officiële profielen/pagina’s op sociale media worden gestuurd (indien in deze mogelijkheid is voorzien), alsmede het invullen en doorsturen van formulieren op de websites van AOP Gruppo VI.VA. brengen de verwerving van de contactgegevens van de afzender met zich mee, die nodig zijn om te antwoorden, evenals alle persoonsgegevens die in de communicatie zijn opgenomen.

Specifieke informatie zal worden gepubliceerd op de pagina’s van de website van de controller die voor de levering van bepaalde diensten zijn opgesteld.

Cookies en andere volgsystemen

Wij gebruiken technische en analytische cookies om de goede werking van de site te garanderen.

Wij gebruiken geen cookies voor gebruikersprofilering, noch andere trackingmethodes.

AOP Gruppo VI.VA. kan een beroep doen op externe adverteerders voor advertenties en om haar marketinggerelateerde communicatie te optimaliseren.

Externe adverteerders gebruiken cookies om de doeltreffendheid van advertenties in te schatten en de inhoud van advertenties te personaliseren. Informatie verzameld door externe adverteerders kan gegevens bevatten zoals geolocatiegegevens (verkregen via uw IP-adres), of contactinformatie zoals uw e-mailadres wanneer deze via deze Site wordt verkregen.

Bovendien gebruiken onze pagina’s prestatiecookies van derden van Google Analytics (diensten aangeboden door Google Inc.) om ons in staat te stellen het gedrag van bezoekers tijdens het gebruik van de website anoniem te verzamelen en te onderzoeken en de gebruiksvriendelijkheid en gebruikerservaring te verbeteren, alsmede om de website te beschermen tegen spam en misbruik.

De door de website http://www.aopgruppoviva.it/ verzamelde persoonsgegevens omvatten: e-mailadres, voornaam, achternaam, telefoonnummer, provincie, postcode, stad, adres, cookies en gebruiksgegevens.

Tenzij anders vermeld, zijn alle gevraagde gegevens optioneel; indien de gebruiker echter weigert ze te verstrekken, kan het voor deze website onmogelijk zijn de gevraagde dienst te leveren.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens van derden die via deze website zijn verkregen, gepubliceerd of gedeeld en garandeert dat hij/zij het recht heeft deze mee te delen of te verspreiden, waarbij hij/zij de Eigenaar ontslaat van elke aansprakelijkheid jegens derden.

OPSLAGPERIODE

De gegevens worden verwerkt en opgeslagen gedurende de tijd die nodig is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

Daarom:

persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en de gebruiker, worden bewaard totdat die overeenkomst is uitgevoerd;
persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met het rechtmatige belang van de verantwoordelijke voor de verwerking, worden bewaard totdat aan dat belang is voldaan. De gebruiker kan nadere informatie verkrijgen over het gerechtvaardigd belang dat door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt nagestreefd door contact met hem op te nemen via de hierboven vermelde contactgegevens.

Wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming van de gebruiker, kan de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens langer bewaren totdat deze toestemming wordt ingetrokken. Voorts kan de verantwoordelijke voor de verwerking verplicht zijn persoonsgegevens langer te bewaren op grond van een wettelijke verplichting of op bevel van een autoriteit.

Aan het einde van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens gewist. Na het verstrijken van deze termijn kunnen het recht op toegang, verwijdering, rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet langer worden uitgeoefend.

ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS

De voor bovengenoemde doeleinden verzamelde gegevens worden in geen geval online verspreid of doorgegeven aan derden, met uitzondering van eventuele wettelijke verplichtingen en technische vereisten in verband met de levering van de gevraagde diensten.

RECHTEN VAN DE BELANGHEBBENDEN

Betrokkenen hebben het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking in de voorziene gevallen toegang te krijgen tot hun persoonsgegevens en de rectificatie of annulering daarvan of de beperking van de hen betreffende verwerking of om bezwaar te maken tegen de verwerking (art. 15 e.v. van EU-verordening 2016/679).

Het passende verzoek aan de verantwoordelijke voor de verwerking wordt gedaan door een passende mededeling te sturen naar het volgende e-mailadres: aopgruppoviva@legalmail.it.

Verzoeken kunnen kosteloos worden ingediend en worden door de verantwoordelijke voor de verwerking zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, behandeld.

KLACHTRECHT

Belanghebbenden die menen dat de verwerking van hun persoonsgegevens via deze site in strijd is met de bepalingen van de Europese Unie en de nationale regelgeving, hebben het recht om een klacht in te dienen bij de Garant voor de bescherming van persoonsgegevens, zoals bepaald in artikel 77 van de verordening zelf, of om gerechtelijke stappen te ondernemen (artikel 79 van de verordening).

WIJZIGINGEN IN DIT BELEID

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door de gebruikers op deze pagina te informeren.

Indien de wijzigingen gevolgen hebben voor de verwerking waarvan de rechtsgrondslag toestemming is, zal de verantwoordelijke voor de verwerking zo nodig opnieuw de toestemming van de gebruiker inwinnen.

COOKIE

Zie het cookiebeleid